Search for:

Požární ucpávkou se rozumí druh požárně bezpečnostního zařízení  pro omezení šíření požáru. V ustanovení § 7 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. je uveden termín kontrola provozuschopnosti. Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jednou za rok, pokud výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo podrobnější dokumentace anebo posouzení požárního nebezpečí nestanoví lhůty kratší. 

Pro aktuální ceník zboží a služeb nás kontaktujte prostřednictvím uvedených kontaktů.