Search for:

Hodnocení rizikových faktorů vyskytujících se na pracovištích firmy z hlediska možného vzniku nemocí z povolání, včetně návrhu  na kategorizaci prací.

Hodnocení rizik vyskytujících se na pracovištích firmy z hlediska možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců, včetně návrhu na přijetí organizačních a technických opatření v rámci prevence rizik.

Provádění školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Zpracování návrhu na zajištění zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky.

Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci zaměstnanců pověřených obsluhou, kontrolou nebo údržbou technických a technologických zařízení.

Stanovení lhůt kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení a prostředků.

Poradenství a konzultační služby v oboru požární ochrany formou „HOTLINE“ smluvním partnerům, včetně účasti při kontrole vykonávané orgánem státního odborného dozoru.

Pro aktuální ceník zboží a služeb nás kontaktujte prostřednictvím uvedených kontaktů.